Daily life

Buy Template

"Daily-life" template $30

Note: "Daily-life" template use for Blogspot/Blogger

Step.1 - Pay $30 to paypal 123linkgiang@gmail.com

Step.2 - Send mail to 123linkgiang@gmail.com. Let me know you paid

Step.3 - I send "Daily-life" template to your mail

Contacts me: 123linkgiang@gmail.com


Bước 1 - Thanh toán $30 cho paypal 123linkgiang@gmail.com

Bước 2 - Gửi thư đến 123linkgiang@gmail.com. Hãy cho tôi biết bạn đã trả tiền

Bước 3 - Tôi gửi template "Daily-life" đến mail của bạn

Liên hệ: 123linkgiang@gmail.com

No comments

Post a Comment